DISCLAIMER website www.zelfbouwsupport.nl

LENCO Zelfbouw Support heeft deze site met zorg samengesteld. Onjuistheden kunnen echter voorkomen. LENCO Zelfbouw Support is op geen enkele wijze aansprakelijk, noch kan verantwoordelijk worden gehouden voor welke geleden schade dan ook welke voortvloeit uit de door LENCO Zelfbouw Support verstrekte informatie.

Bezoekers van de website van LENCO Zelfbouw Support kunnen dan ook geen rechten ontlenen aan de publicaties op de website. LENCO Zelfbouw Support aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die direct of indirect ontstaat als gevolg van het gebruik of als gevolg van de onmogelijkheid van het gebruik van door LENCO Zelfbouw Support op de website gepubliceerde informatie.
Niets van de op de website gepubliceerde gegevens mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar worden gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van LENCO Zelfbouw Support.

Hoewel LENCO Zelfbouw Support ernaar streeft dat haar website continu toegankelijk is, kan LENCO Zelfbouw Support geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele gevolgen op welke wijze dan ook ontstaan als gevolg van het feit dat haar website om welke redenen dan ook, op enig moment voor een bepaalde periode niet beschikbaar is. De website kan tevens tijdelijk of definitief buiten gebruik worden gesteld zonder voorafgaande aankondiging.

Alle rechten zijn voorbehouden. LENCO Zelfbouw Support kan op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving en opgaaf van redenen de informatie op de website en de disclaimer wijzigen.

Hyperlinks

De websites van derden waarnaar op deze website hyperlinks zijn opgenomen, worden uitsluitend verstrekt om u van dienst te zijn. Als u deze hyperlinks gebruikt, verlaat u deze website. Deze websites worden niet door LENCO Zelfbouw Support gecontroleerd, gemaakt en/of onderhouden. LENCO Zelfbouw Support aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de gelinkte websites. Als u besluit om gebruik te maken van een koppeling naar een andere website, doet u dat geheel voor eigen risico. U bent zelf verantwoordelijk voor het nemen van maatregelen ter bescherming tegen virussen, wormen, Trojaanse paarden en andere elementen van destructieve aard. Indien een hyperlink niet meer werkt, stellen wij een e-mail aan Lenco@zelfbouwsupport.nl zeer op prijs.

Iedereen die zich toegang verschaft tot de website van LENCO Zelfbouw Support wordt geacht op de hoogte te zijn van het hierboven vermelde.

- GRATIS ADVIESGESPREK -
×